Kuala Lumpur의 회의실

어디에서나 시간, 일, 주, 월, 연 단위로 일하세요.
가격은 24개월 계약에 대한 1인 1일당 가격이며, 이용 가능성은 달라질 수 있습니다.
모든 리저스 센터
분류 기준:
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

1 Sentral


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 28, The Gardens South Tower


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 8.01, 8th Floor


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Unit 32-1, Level 32


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 15, Menara Darussalam


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

15th Floor, West Block


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Lot 2-2, Level 2, Tower B


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 8.01, Level 8


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Unit 32-01, Level 32, Tower B


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 41, Vista Tower


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

L-07-01, Level 7, Block L


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 28, PJ Exchange


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 15, 1 First Avenue


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Level 8, MCT Tower


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


회의실
견적 받기
Kuala Lumpur의 회의실

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


회의실
견적 받기

Kuala Lumpur의 리저스 지역 더 보기.
지금 전화주세요: 080-383-0880