Ho Chi Minh City의 회의실

모든 리저스 센터
분류 기준:
수요 높음
Ho Chi Minh City의 회의실

33 Le Duan Street


회의실
Ho Chi Minh City의 회의실

HCMC. Deutsches Haus Conference Center by Regus


회의실
Ho Chi Minh City의 회의실

M - Building 4th & 5th Floors, Lot C7B-02A


회의실
Ho Chi Minh City의 회의실

6th & 7th Floor


회의실

Ho Chi Minh City의 리저스 지역 더 보기.
지금 전화주세요: 080-355-1000